• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
 • Algemene Gedragsregels ABS

  Voor wie:

   
  • Leden
  • Begeleiders / coach
  • Trainers
  • Ouders
  • Toeschouwers

   

  Waarom gedragsregels:

  • Wij als bestuur van de handbalvereniging ABS gaan ervan uit dat dit meehelpt aan een betere omgang met elkaar en een positiever beeld geven van het handbal in zijn algemeenheid.

   

  Algemene gedragsregels op en rond het complex:

  • Iedereen gedraagt zich sportief
  • We respecteren het werk van onze vrijwilligers binnen de vereniging.
  • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn gemaakte rommel.
  • We veroorzaken geen overlast op het complex of daarbuiten.
  • Loop over de voetgangerspaden, niet over de velden.
  • Eten en drinken op de velden is verboden, met uitzondering van het drinken uit de bidons.
  • Fietsen, brommers en motoren zetten op de daarvoor bestemde plaats en niet voor of naast de kantine.
  • Toeschouwers staan achter de hekken en niet op het veld tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens de drank en horecawet voor handbalverenigingen.
  • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het complex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
  • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

  Gedragsregels voor de leden / spelers:

  • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
  • Je zorgt dat je op trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat op tijd door aan de trainer.
  • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
  • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach / leider.
  • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
  • Tijdens de wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
  • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens de wedstrijden.
  • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden in de kleedkamers en tijdens de wedstrijden en trainingen.
  • Je ruimt je eigen rommel / afval op den gooit deze in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
  • Het betreden van de kantine met handbalschoenen is verboden.
  • Je maakt je handbalschoenen buiten schoon, voordat je de kleedkamers ingaat.
  • Je zorgt ervoor dat de kleedkamer, na afloop van de wedstrijd of training, netjes achter gelaten wordt en veegt deze zo nodig aan.
  • Langs de velden, bij de kantine en kleedkamers is het voetgangersgebied en dus verboden voor alle vervoermiddelen net uitzondering van mindervalide vervoermiddelen.

  Gedragsregels voor de trainer:

  • De trainer heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
  • De trainer zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
  • De trainer zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes opgeruimd op de daarvoor bestemde plekken.
  • De trainer gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de (jeugd)training, je hebt een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe.
  • De trainer kijkt na de training de gebruikte kleedkamer na en veegt deze zo nodig aan.
  • De trainer draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld  en complex.
  • De trainer sluit het complex af als hij de laatst aanwezige is.
  • De trainer rapporteert wangedrag van spelers, ouders aan het bestuur.

  Gedragsregels voor de leider / coach:

  • Als leider/coach heb je een voorbeeld functie voor je team.
  • Als leider/coach zorg je voor een sfeer waarin de spelers zich veilig voelen.
  • Als leider/coach bejegen je de speler op een wijze waarop een speler zich niet in zijn waardigheid voelt aangetast.
  • Als leider/coach onthou je je van het privé-leven van de speler door verder dan nodig door te dringen in het kader van het uitoefenen van de sport.
  • Als leider/coach onthou zich van elke vorm van (machts)misbruik of sexuele intimidateie tegenover de sporter.
  • Als leider/coach is het onder geen beding geoorloofd om seksuele handelingen en seksuele relaties te hebben met jeugdige sporters tot zestien jaar en dat zal worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • Als leider/coach mag je de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of leider/coach deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • Als leider/coach onthou je je van (verbaald) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  • Als leider/coach zal je tijdens training(sstages), wedstrijden, en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • Als leider/coach heb je de plicht - voor zover in je vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, ben je als leider/coach verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • Als leider/coach zal je de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de leider/coach aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider/coach om in de geest hiervan te handelen.
  • Als leider/coach sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste voorbeeld aan de spelers, je schreeuwt en of scheld niet en blijft ten alle tijden rustig.
  • Als leider/coach heb je respect voor de spelers, ouders, verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
  • Als leider/coach ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het team op de hoogte.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale wedstrijdformulieren.
  • Als leider/coach ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze netjes achter gelaten worden.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar gestelde materiaal zoals bijvoorbeeld de wedstrijdballen.
  • Als leider/coach ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter.
  • Als leider/coach gebruik je geen alcohol en tabak tijdens de wedstrijd, je hebt een voorbeeld functie.
  • Als leider/coach rapporteer je wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de wedstrijd aan de coördinator, verantwoordelijke of bestuur van de desbetreffende vereniging(en).

  Voor de leiders en trainers geldt dat zij moeten beschikken over een geldig VOG-document. Deze is gratis aan te vragen voor vrijwilligers.

  Gedragsregels voor de ouders/verzorgers:

  Als ouder/verzorger:

  • Bent u een voorbeeldfunctie voor de kinderen, geef dus het goede voorbeeld.
  • Heeft u respect voor een ieder die betrokken is bij de wedstrijd/training.
  • Staat u buiten het veld achter de hekken en niet op het veld.
  • Laat u het trainen en coachen over aan de betreffende personen.
  • Mag u altijd positief aanmoedigen.
  • Mag u altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club, maar bespreek dit dan met het bestuur en/of leider/trainer van het team.
  • Helpt u met het vervoer van en naar de wedstrijden en het wassen van de wedstrijdkleding.
  • Helpt u mee met de kantinedienst en de schoonmaakdag/klusdag(en) binnen de vereniging.
  • Schreeuwt en/of scheld u niet langs de lijn en gaat u zich niet met de wedstrijd bemoeien in negatieve zin.

  Namens het handbalbestuur ABS.

  Voor iedereen: matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex